Logga in i Logistikprogrammets CMS

Hem      Kontakta oss      Webmail      Intranet
Logotstikprogrammet Yrkeshögskolan i Norrköping.


Välkommen till Affärslogistik, 400 YH-poängAffärslogistik hos Logistikprogrammet är en verklighetsnära utbildning där många av lärarna är hämtade från arbetslivet. Studierna innefattar såväl självständiga uppgifter som grupparbeten, liksom både skriftliga och muntliga kommunikationsövningar. Även studiebesök och gästföreläsningar är vanligt förekommande. Delkurser inom Affärslogistik är ofta integrerade med varandra. Studierna bedrivs ofta i projektform med ett problemorienterat arbetssätt vilket varvas med mer traditionell undervisning.  


Vad är logistik?

Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik. Man får heller inte glömma att effektiva flöden också inbegriper flödet av information och betalningar.


Exempel på aktiviteter och arbetsområden

Transport - planering, genomförande och uppföljning av transporter.
Lagring - lagerstyrning, lagerstruktur och lagerlokalisering.
Materialhantering - fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna transporter, hanteringsutrustning samt emballage.
Kundservice - beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans.
Prognoser - försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av materialflödet.
Produktionsplanering - är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet.
Inköp och materialförsörjning - inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier etc.
Andra aktiviteter - kan gälla t ex reservdelar och reservdelsstyrning, service och underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling.


Så här fungerar det - utbildningen Affärslogistik i praktiken

Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer således dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli infaller en semesterperiod.

Normalt är det inte obligatorisk närvaro vid föreläsningar enligt samma modell som används vid högskole- och universitetsutbildningar. Dock förekommer vissa obligatoriska moment och en hög närvaro är en förutsättning för att klara kursmålen. De flesta delkurserna tenteras skriftligt.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som mynnar ut i en seminariedag där projekten presenteras. Till detta bjuds representanter från LIA.företagen in som åhörare.

Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier.


Under utbildningstiden kommer du att

Inhämta teoretiska och praktiska kunskaper i de olika delkurserna
Träna och utveckla din analytiska förmåga
Förbereda dig för arbetslivet genom grupparbeten
Träna dig i att arbeta projektbaserat
Utveckla din kommunikativa förmåga muntligt såväl som skriftligt
Vara trainee på olika företag under sammanlagt ca en tredjedel av utbildningstiden


Kursbeskrivning - innehåll


Läs mer om kursbeskrivningen här


Stor efterfrågan på logistiker

"I jämförelse med andra utbildningar erbjuder Logistikprogrammet ett unikt upplägg. Studenterna får bästa tänkbara förutsättningar att lycka i sin framtida arbetsroll, då de tidigt under utbildningen introduceras i verkliga situationer där kunskaperna sätts på prov samt kontakt knyts med potentiella arbetsgivare. Dessutom har jag som arbetsgivare möjlighet att delta i praktiska såväl som teoretiska referensramer för framtida arbetskraft. Detta är något som återspeglas i varje rekrytering vi genomför då underlaget av sökande är betydligt bredare och vi når ett bättre slutresultat. En utmärkt kombination som gynna både studenten och företag."
Peter Lundqvist
Logistics Manager Whirlpool Sweden AB

"Behovslistan av en ökad logistikkompetens kan göras omfattande och lång, utvecklingstakten inom näringen och inte att förglömma samhällets omstruktureringstakt kan inte underskattas. KY-utbildningen är en av många utbildningar inom detta område som hjälper till att fylla ett stort behov, det som gör KY-utbildningen unik är att den redan idag är anpassad efter logistiksektorns behov av kompetent personal inom regionen."
Thore Hagman
Teknologie Doktor Universitetslektor Transporttelematik ITN/LiU

"I en allt hårdare konkurrens är förmågan att organisera sitt material- och informationsflöde helt avgörande för framgång. BT är idag en av världens ledande leverantörer av utrustning för intern materialhantering. Vi bygger tillsammans med våra kunder upp logistiklösningar över hela världen. Affärskoncept bygger på att vi har ett brett logistiskt kunnande genom hela företaget. För att vi inom BT skall behålla vår ledande position krävs en utbredd förståelse för logistikfrågor även inom våra egna fabriker. Logistikfunktionen utgör här en viktig kugge för företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Logistikprogrammet borgar för att den här kompetensen sprids så att allt fler får med sig det så viktiga logistikkunnandet i bagaget."
Michael Admyre
Logistikchef BT Products AB

"Svensk industri behöver förhöjd kompetens och ökade resurser inom området logistik. Den svaga länken är inte längre funktionen i affärssystemen utan företagens förmåga att ta emot lösningarna samt att få dem att fungera effektivt. Det är mot denna bakgrund som Logistikprogrammet i Norrköping utformat sina program och vi på Intentia välkomnar denna yrkesroll. Vi tror den är utomordentligt viktig för Svensk Industri där hot finns om att förlägga produktion utomlands om inte suverän effektivitet kan uppnås inom landets gränser."
Hans Bäckström
Verksamhetskonsult Intentia Consulting Sverige AB


Tidningsartiklar

"Examen ger jobb direkt efter yrkeshögskolan. Näringslivets starka engagemang för yrkeshögskolan har gjort utbildningarna allt populärare. Utformning och innehåll av utbildningen genomförs av staten och näringslivet gemensamt."
Östgöta Correspondenten

"Lätt att få jobb - 21 av 27 fick arbete. Logistiker är eftertraktade på arbetsmarknaden. När årets kull lämnade skolbänken i Norrköping i maj hade 21 av 27 jobb."
Norrköpings Tidningar

"Viktigt med kompetens på företagen
Elever och lärare överens - KY är framtidens utbildning. - KY är framtidens utbildning. Orden är KY-samordnare Göran Holmbergs, men alla andra inblandade i verksamheten är också positiva. Det gäller så väl lärare, som elever och administrativ personal."
Norrköpings Tidningar


Tidigare studerande vid Logistikprogrammet

"Logistikprogrammet har verkligen gett oss en helhetssyn på företagets olika funktioner. En suverän utbildning vars olika sammansatta delar skapar rätt kompetens, en kompetens med store möjligheter att stärka både Stadiums logistik och vår individuella framgång. Tack Logistikprogrammet"
Daniel Johansson och Matilda Carlsson
Logistikavdelningen, Stadium AB

"Tack Logistikprogrammet för en komplett utbildning som jag har haft nytta av dagligen i mitt arbete, såväl inom bilindustri som inom dagligvarubranschen."
Anders Holmsköld
Logistic Manager, Haugen-Gruppen AB

"Att skapa mesta möjliga kundnytta med minsta möjliga resurser är stort, men att se att det är möjligt är större! Logistikprogrammet har gett mig nya möjligheter i mitt fortsatta yrkesliv. Hårt arbete har, med hjälp av kompetenta handledare och trevliga klasskamrater, resulterat i värdefull kunskap. Kunskap som jag dagligen har nytta av!"
Gunnar Nilsson
Samordnare, Norrköping Miljö & Energi

"Med en bra kombination av teori och praktik har logistikprogrammet varit en bra språngbräda ut i arbetslivet."
David Hoffman
Logistikchef, Delphi Automotive Systems AB

"Logistikprogrammet ger under hela studietiden ett flertal tillfällen att få kontakt med företag ute på marknaden. Du kan själv påverka vilken typ av arbete Du vill ha genom att förlägga din trainee-tid till en viss arbetsplats. Logistikprogrammet ger Dig en utmärkt chans att visa vad Du går för!"
Ronnie Hertzman
Teknisk informatör/logistik, GLIM Betongprodukter AB

"Tack för det, Logistikprogrammet"
Martin Kreutz
Tf Ekonomi- och Logistikchef, IKEA Jönköping
Utbildningsmässor 2017

Utbildningsmässor 2017

Även i år medverkar Logistikprogrammet vid ett antal utbildningsmässor. Kom och träffa lärare och studerande. Du är välkommen att diskutera din framtid och få information om studier vid Logistikprogrammet. För hittills bokade datum och tider, se under Nyheter till höger.


Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Trots det så finns det fortfarande en möjlighet att skicka in en ansökan om att stå som reserv. From den 18/5 är ansökningsformuläret öppet igen.

Läs mer »Sista datum för ansökan till höstens utbildningar passerat

Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Nu har resultaten från den aktuella ansökningsomgången kommit. Varje år i september skickas ansökningar om att få anordna YH-utbildning in till Myndigheten för YrkesHögskolan. Logistikprogrammets utbildning "Kvalificerat inköp och upphandling" låg hösten 2016 i fas för omansökan. Nu har besked kommit om att den får starta till hösten 2017.

Läs mer »Ansökningsomgång för utbildningsstarter under 2017

Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017

Schema över utbildningsmässor som Logistikprogrammet kommer att deltaga i under våren 2017. Här kan du träffa Lärare och studerande för att ställa frågor kring hur det är att läsa en YH-utbildning på Logistikprogrammet. Klicka upp tiderna här nedan.

Läs mer »Där du kan träffa Logistikprogrammet 2017 Nyhetsarkiv